Konkurs WYBÓR PATRONA CKZiU-REGULAMIN

 

UWAGA KONKURS !

 

REGULAMIN KONKURSU „WYBÓR PATRONA CKZiU”

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy
ul. Norwida 10 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na patrona szkoły. Należy zdawać sobie sprawę, że wybór patrona nie może być przypadkowy. Przy składaniu propozycji
z kandydatami, społeczność Centrum musi kierować się rangą Szkoły, jaką odgrywa
w środowisku. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona (przez społeczność szkolną) gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie będzie nosić imię wybrane przez nas.

 

Celem wyboru patrona szkoły jest:

 • uzyskanie niepowtarzalnej, indywidualnej tożsamości wyróżniającej ją spośród innych szkół,

 • promowanie osoby patrona, jego postawy życiowej i dokonań,

 • pozyskanie, w naturalny sposób, do współpracy instytucji i osób związanych
  z patronem,

 • wejście do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wymiany młodzieży itp.),

 • wzbogacenie obrzędowości związanej z patronem,

 • oparcie działań dydaktyczno – wychowawczo na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona oraz ogólnie uznawanych przez społeczność.

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem konkursu
  pt. „Wybór Patrona CKZiU” (zwanego dalej „Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego (zwanego „CKZiU” bądź dalej „Centrum”), z siedzibą w Złotowie
  77-400, ul. Norwida 10.

 3. Konkurs będzie organizowany i rozstrzygany na terenie Centrum.

 4. Konkurs będzie odbywał się w dniach od 18.11.2015 do 22.12.2015. Datę 22.12.2015 należy uważać również za ostateczny termin oddawania prac konkursowych.

 

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla całej społeczności Centrum, pod każdym jego adresem. Mogą w nim brać udział: osoby fizyczne (rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami), grupy osób lub całe klasy Centrum.

 2. Osoby, które chcą uczestniczyć w Konkursie muszą zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na publikację danych osobowych
  w Internecie i lokalnej prasie (forma pisemna wg załącznika do Regulaminu).

 

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  1. złożyć propozycję patrona (każdy uczestnik może złożyć tylko jedną propozycję kandydata na patrona) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Patron CKZiU” w sekretariacie Centrum (pod każdym jego adresem),

  2. wybrać kandydata na patrona CKZiU, który powinien:

 • być człowiekiem (instytucją) zasłużonym/ą dla regionu/Polski,

 • być utożsamiany z Centrum,

 • posiadać autorytet,

 • reprezentować wartości i cechy godne naśladowania,

  1. zawrzeć w propozycji następujące informacje (wg załącznika Regulaminu):

 • imię i nazwisko (lub nazwę organizacji) proponowanego kandydata
  na patrona Centrum,

 • uzasadnienie wyboru (treść uzasadnienia musi składać się z minimum 10 zdań),

 • imię i nazwisko uczestnika Konkursu: osoby fizycznej (ucznia, nauczyciela, pracownika niebędącego nauczycielem), grupy osób lub nazwę klasy Centrum (zgodnie z §2 ust. 1).

 1. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

 

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

 1. Złożone propozycje kandydatów na patrona CKZiU po zakończeniu Konkursu będą oceniane przez komisję konkursową.

 2. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, biorąc pod uwagę wymogi określone
  w niniejszym Regulaminie, a także: wyjątkowość, kreatywność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną uzasadnień wyboru patrona CKZiU.

 3. W skład komisji konkursowej wchodzą: Dyrektor Centrum jako przewodniczący oraz wyłonieni przez Radę Pedagogiczną członkowie społeczności CKZiU.

 4. W przypadku zgłoszenia jednego patrona przez kilku uczestników, zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania komisji konkursowej (po odczytaniu uzasadnień).

 5. W przypadku kwestii spornych w pracach komisji konkursowej, decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

 6. Zwycięzca (uczestnik Konkursu, którego propozycja kandydata na patrona CKZiU uzyskała najwięcej głosów) otrzyma nagrodę pieniężną - 1000 zł ufundowaną przez organizatora Konkursu.

 7. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony dnia 4 stycznia 2016 r. (i opublikowany
  na stronie internetowej CKZiU).

 8. Po wyłonieniu zwycięzcy i opublikowaniu wyników Konkursu na stronie internetowej CKZiU Dyrektor Centrum ustali termin i tryb nadania imienia Szkole.

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną pozbawieni prawa uczestnictwa
  w Konkursie.

 2. Propozycje kandydata na patrona CKZiU dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 3. Organizator nie zwraca złożonych propozycji i ma prawo do publikacji uzasadnień wyboru patrona CKZiU.

 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE
WYBORU PATRONA CKZiU W ZŁOTOWIE

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU

 

…………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

PROPOZYCJA PATRONA …………………………………………………..

 

(Wpisać imię i nazwisko lub nazwę organizacji)

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE ………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Wyboru Patrona CKZiU w Złotowie.

 

Wrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w Internecie i prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..

 

Czytelny podpis uczestnika Konkursu (pełnoletniego

 

lub rodzica/opiekuna uczestnika niepełnoletniego

 

Menu

Szkoła

Kierunki

Aktualności

Osiągnięcia

Galeria

Dla Uczniów

Dla Rodziców

Archiwum

Kontakt

Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
ul. Norwida 10, Złotów 77-400
Tel.: 67 263 30 41
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

LOGOWANIE DO POCZTY e-mail