Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

w roku szkolnym 2013/2014

Kierunki kształcenia w SZKOLE w JASTROWIU (dawniej Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu)

Typ szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Punktowane przedmioty
podczas rekrutacji

Cykl
kształcenia

Technikum

TPS

technik pojazdów samochodowych

 • technika
 • informatyka
 • język obcy (ten z wyższą oceną)

4 lata

TM

technik mechanik

TŻiUG

technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technika
 • biologia
 • język obcy (ten z wyższą oceną)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

MPS

mechanik pojazdów samochodowych

 • technika
 • informatyka
 • język obcy (ten z wyższą oceną)

3 lata

EPS

elektromechanik pojazdów samochodowych

WZ

klasa wielozawodowa (wędliniarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, stolarz, monter konstrukcji budowlanych, murarz-tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz i inne)

 

Kierunki kształcenia w SZKOLE w ZŁOTOWIE ul. Norwida 10 ( dawniej Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie)

Typ szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Punktowane przedmioty
podczas rekrutacji

Cykl kształcenia

Technikum

TE

technik elektryk

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

4 lata

technik elektronik

TUO

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

S

ślusarz

3 lata

OS

operator obrabiarek skrawających

W-1

fryzjer

W-2

murarz

 

W-3

stolarz i inne według potrzeb

 

 

 


Kierunki kształcenia w SZKOLE w KRAJENCE (dawniej Zespół Szkół Spożywczych w Krajance)

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym/nazwa zawodu

Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji

Cykl kształcenia

Liceum

BN

bezpieczeństwo narodowe, język angielski, geografia, WOS

 

 • język obcy
 • geografia
 • wos

3 lata

Technikum

TA

technik analityk

 • język obcy
 • biologia
 • chemia

4 lata

TTŻ

technik technologii żywności

TL

technik logistyk

 • język obcy
 • matematyka
 • geografia

TH

technik hotelarstwa

 • język obcy
 • geografia
 • wos

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

PS

wszystkie zawody, a w szczególności operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 

3 lata

 

Kierunki kształcenia w SZKOLE w Złotowie ul. 8 Marca 5 (dawniej Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie)

Typ szkoły

Symbol oddziału

Nazwa zawodu

Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji

Cykl kształcenia

Technikum

TR

technik rolnik

 • geografia
 • biologia
 • chemia

4 lata

TB

technik budownictwa

 • geografia
 • matematyka
 • fizyka

TAG

technik agrobiznesu

 • geografia
 • matematyka
 • biologia

TUS

technik urządzeń sanitarnych

 • geografia
 • fizyka
 • informatyka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

K

kucharz

 • geografia
 • biologia
 • informatyka

3 lata

OH

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26 poz. 232 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 110.1.1387.2012 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.


Zgodnie z powyższymi przepisami określa się następujące zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (zwanego dalej Centrum)

Szkoła w Jastrowiu (dawniej Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu):

lp.

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

punktacja

łącznie

1a.

liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2

max 12 punktów

max 100 punktów

2a.

liczbowo określona ocena z

techniki

TPS

x 2

max 12 punktów

TM

TŻiUG

MPS

EPS

WZ

3a.

liczbowo określona ocena z

informatyki

TPS

x 2

max 12 punktów

TM

biologii

TŻ i UG

informatyki

MPS

EPS

WZ

4a.

liczbowo określona ocena z

języka obcego (j. angielski lub niemiecki, ten z wyższą oceną)

TPS

x 2

max 12 punktów

TM

TŻiUG

MPS

EPS

WZ

 

5a.

liczbowo określona średnia ocen z

matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, fizyki, chemii,

TPS

x 2

max 12 punktów

TM

TŻiUG

MPS

EPS

WZ

 


Szkoła w Złotowie, ul. Norwida 10 ( dawniej Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie)

lp.

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

punktacja

łącznie

1b.

liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2

max 12 punktów

max 100 punktów

2b.

liczbowo określona ocena z

matematyki

WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

x 2

max 12 punktów

3b.

liczbowo określona ocena z

informatyki

WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

x 2

max 12 punktów

4b.

liczbowo określona ocena z

fizyki

WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

x 2

max 12 punktów

 

5b.

liczbowo określona średnia ocen z

języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii i chemii

WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

x 2

max 12 punktów

 

Szkoła w Krajence (dawniej Zespół Szkół Spożywczych w Krajence)

lp.

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

punktacja

łącznie

1c.

liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2

max 12 punktów

max 100 punktów

2c.

liczbowo określona ocena z

języka obcego

BN

x 2

max 12 punktów

TA

TTŻ

TL

TH

3c.

liczbowo określona ocena z

geografii

BN

x 2

max 12 punktów

biologii

TA

TTŻ

matematyki

TL

geografii

TH

4c.

liczbowo określona ocena z

wiedzy o społeczeństwie

BN

x 2

max 12 punktów

chemii

TA

TTŻ

geografii

TL

wiedzy o społeczeństwie

TH

 

5c.

liczbowo określona średnia ocen z

matematyki, historii, biologii, fizyki, chemii, informatyki

BN

x 2

max 12 punktów

matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, fizyki,   informatyki

TA

TTŻ

historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki, chemii, informatyki

TL

matematyki, historii, biologii, fizyki, chemii, informatyki

TH

 


Szkoła w Złotowie ul. 8 Marca 5 (dawniej Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie)

lp.

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

punktacja

łącznie

1d.

liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2

max 12 punktów

max 100 punktów

2d.

liczbowo określona ocena z

geografia

TR

x 2

max 12 punktów

TB

TAB

TUS

K

OH

3d.

liczbowo określona ocena z

biologia

TR

x 2

max 12 punktów

matematyka

TB

TAB

fizyka

TUS

biologia

K

OH

4d.

liczbowo określona ocena z

chemia

TR

x 2

max 12 punktów

fizyka

TB

biologia

TAB

informatyka

TUS

K

OH

 

5d.

liczbowo określona średnia ocen z

matematyki, j. obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, informatyki

TR

x 2

max 12 punktów

j. obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, informatyki

TB

j. obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, informatyki

TAB

matematyki, j. obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii

TUS

matematyki, j. obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii

K

OH

 

6.

świadectwo z wyróżnieniem

5 punktów

 

7.

ocena zachowania:

- wzorowe

- bardzo dobre

 

 

5 punktów

3 punkty

 

8.

konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.):

- języka polskiego,

- języka niemieckiego,

- języka rosyjskiego,

- języka francuskiego,

- języka angielskiego,

- geografii,

- chemii,

- fizyki,

- historii,

- matematyki,

- biologii,

 

max 16 punktów

9.

sposób punktowania osiągnięć ucznia na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły ponadgimnazjalnej:

 1. a)sportowe:

-          na szczeblu ogólnopolskim                                              6 pkt.

-          na szczeblu wojewódzkim                                                4 pkt.

-          na szczeblu powiatowym                                                   2 pkt.

 1. b)artystyczne:

-          na szczeblu ogólnopolskim                                                 6 pkt.

-          na szczeblu   wojewódzkim                                               4 pkt.

-          na szczeblu powiatowym                                                 2 pkt.

 1. c)konkursy wiedzy:

-          organizowane na szczeblu ogólnopolskim                        6 pkt.

-          organizowane na szczeblu wojewódzkim                       4 pkt.

-          na szczeblu powiatowym                                                 2 pkt.

 1. d)reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach,
  w których biorą udział reprezentacje narodowe,                6 pkt.

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem,     że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz.

 

max 12 punktów

10.

aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

2 punkty

11.

 

 

egzamin gimnazjalny (wynik egzaminu gimnazjalnego podany w % przeliczany jest na punkty wg następującej zasady - 1% = 0,2 pkt.):

- „część humanistyczna”

 • język polski (max 100%=20 pkt)
 • historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)

-„część matematyczno-przyrodnicza”

 • matematyka (max 100%=20 pkt)
 • przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

-„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”
(max 100%=20 pkt)

max 40 punktów

 

 

max 40 punktów

 

 

max 20 punktów

max 100 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW GWARATUJĄCA PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM

70

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW GWARATUJĄCA PRZYJĘCIE DO LICEUM

90

 

12. Niezależnie od wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej:

 1. a)laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów, publikowanych na stronie

http://men.gov.pl/index.php?view=article&id=2463%3Alista-organizatorow

 1. b)laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 8 tabeli,
 2. c)laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.


 1. 13.Kandydaci składają następujące dokumenty:
  1. a)podanie,
  2. b)życiorys,
  3. c)oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dostarczonego do szkoły po zakończeniu roku szkolnego – nie później niż do 8 lipca),
  4. d)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na badania wydaje szkoła),
  5. e)zaświadczenie o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu lub umowa o praktyczną naukę zawodu dla pracowników młodocianych (dotyczy klasy wielozawodowej).
  6. f)karta zdrowia,
  7. g)dwa zdjęcia legitymacyjne,
 1. 14.Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w Centrum w wybranym zawodzie, mają pierwszeństwo przyjęcia do innej szkoły Centrum, na wybrany kierunek, o ile szkoła ta dysponuje wolnymi miejscami.
 2. 15.W sprawach spornych uczeń – kandydat i jego rodzice mają prawo odwołać się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do dyrektora szkoły, a następnie od decyzji dyrektora w ciągu 7 dni do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Terminy załatwiania poszczególnych spraw związanych z rekrutacją do klas pierwszych:

 

 1. od 20 maja (poniedziałek) do 4 czerwca (wtorek) - składanie dokumentów wymienionych w pkt 13
 2. do 26 czerwca (środa) - dokonanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i składanie (przenoszenie) dokumentów do ostatecznie wybranej szkoły
 3. do 2 lipca (wtorek) dostarczenie poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół
 4. do 4 lipca (czwartek) - szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły
 5. do 8 lipca (poniedziałek) - kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

5.   9 lipca (wtorek) - ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

 1. 11 lipca (czwartek do godz. 13.00) – nieprzyjęty do wybranych szkół składa dokumenty do szkół, które nie dokonały pełnego naboru
 2. 11 lipca (czwartek do godz. 14.00) – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej
 3. 15 lipca (poniedziałek do godz. 14.00) – przyjęty w wyniku rekrutacji uzupełniającej składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. 15 lipca (poniedziałek do godz. 15.00) – ogłoszenie listy przyjętych do oddziałów w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

Pliki do pobrania zasady rekrutacji .doc  .pdf

Menu

Szkoła

Kierunki

Aktualności

Osiągnięcia

Galeria

Dla Uczniów

Dla Rodziców

Archiwum

Kontakt

Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
ul. Norwida 10, Złotów 77-400
Tel.: 67 263 30 41
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

LOGOWANIE DO POCZTY e-mail